Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Morasko w Poznaniu. Przedmiot zamówienia podzielony został na części: Część I – roboty budowlane w zakresie urządzeń elektrycznych: 1) wykonanie zasilania projektowanych urządzeń elektrycznych wyposażenia terenu na odcinku od istniejącej tablicy pomiarowej w budynku przy ul. Morasko 57, do projektowanego złącza kablowego Zk i szafki oświetleniowej So, łącznie ze złączem kablowym z pełnym wyposażeniem i szafką oświetleniową z pełnym wyposażeniem, 2) wykonanie instalacji oświetleniowej przy ogrodzeniu placu zabaw od strony stawu wraz z ustawieniem 2 lamp, 3) uporządkowanie terenu po ukończeniu prac i przywrócenie go do pierwotnego stanu 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej. Część II – roboty budowlane w zakresie nawierzchni, drogi i montażu sprzętu: 1) wykonanie drogi technicznej, pomiędzy stawem a placem zabaw, tylko na odcinku przy placu zabaw, 2) wykonanie łącznie ok 6,5 m chodnika przed wejściem na plac zabaw, tylko przed bramą i furtką wraz z dojściem do drogi technicznej 5) zagospodarowanie pasa terenu pomiędzy drogą techniczną a ogrodzeniem placu zabaw polegające na: dostawie i montażu 3 ławek, dostawie i montażu 2 koszy na śmieci, dostawie i montażu stojaka na rowery, utwardzeniu powierzchni gruntu, ułożeniu trawy z rolki na obszarze pod, pomiędzy i za ławkami, nasadzeniu 3 szt. drzew klon pospolity, 6) przełożenie krawężnika istniejącego parkingu i uzupełnienie ok. 3,5 m2 nawierzchni parkingu betonowymi płytami ażurowymi 7) doposażenie placu zabaw w nawierzchnie piaskowe amortyzujące upadki pod istniejącymi 4 urządzeniami zabawowymi, 8) przestawienie 3 istniejących urządzeń zabawowych placu zabaw w obrębie tego samego placu wraz z uzupełnieniem dwóch stopni istniejącej zjeżdżalni 9) przestawienie 4 urządzeń siłowni zewnętrznej w obrębie istniejącego terenu placu zabaw, 10) stabilizacja nawierzchni pod 4 urządzeniami siłowni zewnętrznej nawierzchnią trawiastą wzmocnioną kratami trawnikowymi z tworzywa 11) rozesłanie na terenie czarnej ziemi pozyskanej z korytowania wszelkich nawierzchni, na obszarach wskazanych przez Zamawiającego, 12) uporządkowanie terenu po ukończeniu prac i przywrócenie go do pierwotnego stanu 13) wykonanie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części znajduje się w specyfikacji zakresu zadania - załącznik nr 1 do wzoru umowy wraz z projekctem budowlano-wykonawczym, przedmiarem robót i STWiOR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną