Zakup i dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-834 Poznań, ul. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. 61 848 10 11 , fax. 61 848 49 90/91
 • Data zamieszczenia: 2019-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
  ul. Mickiewicza 2
  60-834 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 848 10 11, fax. 61 848 49 90/91
  REGON: 31332500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.raszeja.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Miejski

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (do 6 części / pakietów). Każda część/pakiet stanowi odrębny przedmiot zamówienia. - pakiet nr 1: Rozbudowa systemu nadzoru okołoporodowego Monako oraz kardiotokografy; - pakiet nr 2: Lampa czołowa bezprzewodowa LED; - pakiet nr 3: Pulsoksymetr przenośny; - pakiet nr 4: Głowica endocavitarna do aparatu Hitachi Arietta; - pakiet nr 5: Zestaw narzędzi laryngologicznych; - pakiet nr 6: Zestaw narzędzi laryngologicznych. 3. UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego! Zgodnie z brzmieniem art. 93 ust. 1a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, który wszedł w życie w dacie 19 września 2018 r., Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne itp. – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowania, norm, ocen technicznych, aprobat i specyfikacji technicznych, systemów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie normy, oceny techniczne, aprobaty i specyfikacje techniczne, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów, normy nie mają na celu naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych. Użyte w dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, który powinien posiadać cechy techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych urządzeń, oprogramowania lub systemów i norm. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ od minimalnych wymagań jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną