Zakup i dostawa radiofarmaceutyku 18F-FDG dla Pracowni PET Zakładu Medycyny Nuklearnej.

Wielkopolskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wielkopolskie Centrum Onkologii
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-866 Poznań, ul. Garbary
 • Telefon/fax: tel. 618850500 , fax. 618 521 948
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Onkologii
  ul. Garbary 15
  61-866 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618850500, fax. 618 521 948
  REGON: 29120400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wco.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa radiofarmaceutyku 18F-FDG dla Pracowni PET Zakładu Medycyny Nuklearnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: Dostawy radiofarmaceutyku 18F-FDG dla Pracowni PET Zakładu Medycyny Nuklearnej - szczegóły określone w zał. pt. OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje jednodniowe dostawy aktywności FDG niezbędnej do wykonania badań od 5 do 10 pacjentów dziennie – łącznie dla 1600 dawek (z aktywnością każdej aplikacji równej 400MBq w momencie iniekcji i z okresem podania co 40 min); przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09344000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną