Zakup komputerów dla sądów apelacji poznańskiej

Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-693 Poznań, ul. Trójpole
 • Telefon/fax: tel. 61 8274500, 8274588 , fax. 618 226 420
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
  ul. Trójpole 21
  61-693 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8274500, 8274588, fax. 618 226 420
  REGON: 48184240000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.poznan.sa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup komputerów dla sądów apelacji poznańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup komputerów wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych: Komputer typ 1 -2019/2 –standardowy – w ilości szt. 250, minimalny okres gwarancji – 60 miesięcy, punktowany w kryteriach ocen oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Sąd Apelacyjny w Poznaniu uruchamia niniejsze postępowanie będąc w trakcie procedury pozyskiwania środków na jego finansowanie. Powołując się na art. 93 ust.1a ustawy Pzp Sąd Apelacyjny w Poznaniu jako Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jeśli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane, z jednoczesnym przewidzeniem tej możliwości w ogłoszeniu o zamówieniu. Cena jednostkowa musi być niższa od 10 000,00 złotych brutto. Wynika to z posiadanego w paragrafie klasyfikacji budżetowej: 4210 limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego, zaoferowanie produktu o cenie wyższej lub równej 10 000,00 zł brutto. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części wraz z adresami dostaw wskazano w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30214000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną