Zakup pakietu serwisowego (maintanace producenta) dla oprogramowania zabezpieczającego, monitorującego pracę serwerów bazodanowych (iDoctor, Enforcive Enterprise Security, DELPHI/400 DEPLOYMENT) dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-309 Poznań, ul. Grunwaldzka
 • Telefon/fax: tel. 618 506 020 , fax. 618 506 131
 • Data zamieszczenia: 2019-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
  ul. Grunwaldzka 158
  60-309 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 506 020, fax. 618 506 131
  REGON: 15447382000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup pakietu serwisowego (maintanace producenta) dla oprogramowania zabezpieczającego, monitorującego pracę serwerów bazodanowych (iDoctor, Enforcive Enterprise Security, DELPHI/400 DEPLOYMENT) dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest zakup pakietu serwisowego (maintanace producenta) dla oprogramowania zabezpieczającego, monitorującego pracę serwerów bazodanowych według wymagań określonych w załączniku nr 1 do umowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72250000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną