Zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej przy pomocy kart flotowych dla środków transportu znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska
 • Telefon/fax: tel. 616 567 720 , fax. 616 567 710
 • Data zamieszczenia: 2020-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
  ul. Szwajcarska 5
  61-285 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 567 720, fax. 616 567 710
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.witdpoznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej przy pomocy kart flotowych dla środków transportu znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup paliw płynnych dla pojazdów służbowych WITD Poznań w ilości 90000 litrów ON, 18000 litrów benzyny bezołowiowej PB95 oraz 2000 litrów dodatku ADBLUE na lata 2020-2023 przy pomocy kart flotowych w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Miejsce realizacji zamówienia:Zakup paliw płynnych w przynajmniej 95 % na terenie województwa wielkopolskiego: Wykonawca musi zabezpieczyć możliwość zakupu paliwa przez Zamawiającego na terenie miasta Poznania oraz w oddziałach terenowych Zamawiającego, tj. Pile, Koninie, Kaliszu, Gnieźnie i Lesznie. Na terenie miasta Poznania Wykonawca musi posiadać co najmniej 5 stacji paliw. Musi posiadać w oddziałach terenowych WITD, tj. w Pile, Koninie, Lesznie, Gnieźnie i Kaliszu lub w promieniu 20 kilometrów od każdego z tych miast co najmniej 2 stacje paliw. Stacje paliw powinny być czynne całodobowo. Zakup paliw płynnych w ilości maksymalnej 5% na terytorium pozostałej części kraju. 3. Wykonawca musi zapewnić bezgotówkową realizację zakupów paliwa płynnego za pomocą kart flotowych na następujących zasadach: Wystawienie faktury zbiorczej – 2 razy w miesiącu, po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, Termin płatności faktury zbiorczej – 21 dni od daty wystawienia faktury. Rejestracja ilości i rodzaju paliwa przy tankowaniu paliwa z podaniem aktualnego przebiegu pojazdu, Płatność przelewem bankowym, Zaoferowany w ofercie procentowy upust jest stały w trakcie obowiązywania umowy i dotyczy wszystkich paliw będących przedmiotem zamówienia. Na każdej fakturze VAT dostawca winien umieszczać obowiązującą aktualnie cenę brutto dla Zamawiającego po odliczeniu kwoty ww. upustu oraz wskazać łączną wartość brutto udzielonego upustu co do wydanego paliwa, Ilość kart płatniczych lub flotowych jest uzależniona od ilości środków transportu znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującym normom PN-EN 228:2013-04E dla benzyny bezołowiowej Pb95, PN-EN 590:2013-12P dla oleju napędowego ON. Paliwo winno spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną