Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Hali Sportowej przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 61-553 Poznań, Jana Spychalskiego
 • Telefon/fax: tel. 618 357 901, , fax. 618 334 651
 • Data zamieszczenia: 2020-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
  Jana Spychalskiego 34
  61-553 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 357 901, , fax. 618 334 651
  REGON: -0000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Hali Sportowej przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Hali Sportowej przy ul. Chojnickiej 35 w Poznaniu, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w dwóch etapach: 1. etap I obejmuje w szczególności wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, pozyskanie wszelkich uzgodnień i zezwoleń niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, w tym uzyskanie, jeśli zajdzie taka potrzeba, stosownych opinii zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 817/2018/P z dnia 14 listopada 2018 r. 2. etap II obejmuje w szczególności przygotowanie terenu pod wykonanie robót budowlanych, wykonanie robót budowlanych i uporządkowanie terenu po ich wykonaniu oraz, wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. Etap II realizowany będzie w miesięcznych częściach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ww. dokumentem oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa. Rozwiązania zawarte w Programie funkcjonalno-użytkowym są rozwiązaniami przykładowymi. Dopuszcza się wykorzystanie materiałów i technologii równoważnych, tzn. nie odbiegających klasą, jakością i trwałością oraz właściwościami użytkowymi od wskazanych jako przykład. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie za wykonanie etapu I zamówienia nie może być wyższe niż 5% wynagrodzenia za realizację całości przedmiotu zamówienia. Na oferowane i wyceniane w Kosztorysie ofertowym materiały Wykonawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające właściwości, parametry oraz zgodność z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Zamawiający może żądać ich przedłożenia. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego powyższe ubezpieczenie. Przy realizacji niniejszego zamówienia, Zamawiający wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawców, na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące roboty budowlane objęte dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z wyłączeniem osób wykonujących czynności nadzoru budowlanego. Przed zawarciem umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawcy wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest przed zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu uproszczony kosztorys ofertowy. Nieprzedłożenie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, kosztorysu ofertowego, lub oświadczenia o zatrudnieniu, najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy, traktowane będzie jako uchylenie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia umowy. Wymagana gwarancja: nie mniej niż 36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. KOD CPV: 71.22.00.00-6 –Usługi projektowania architektonicznego 71.22.10.00-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71.24.20.00-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 45.45.30.00-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 71.32.00.00-7 – Dokumentacja projektowa - kosztorysowa 71.70.00.00-5 - Usługi nadzoru i kontroli 45.00.00.00-7 – Roboty budowlane 45.33.20.00-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45.33.12.00-8 – Instalacje urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45.32.10.00-3 – Instalacja cieplna 45.33.11.00-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania 45.33.12.30-7 – Instalowanie urządzeń chłodzących 45.31.00.00-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45.31.10.00-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45.31.20.00-7- Instalowanie systemów alarmowych i anten 45.31.40.00-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 45.31.60.00-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 45.31.70.00-2 – Inne instalacje elektryczne Wykonawca jest uprawniony do złożenia faktury VAT za zrealizowane zamówienie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191), za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną