Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej, instalacji gazowej z rozprowadzeniem C.O. i C.W.U. w budynku mieszkalnym w Poznaniu ul. Grunwaldzkiej 252A wraz z innymi robotami budowlano-remontowymi.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-770 Poznań, ul. Matejki
 • Telefon/fax: tel. 61 8964800; 8694801 , fax. 61 8694809
 • Data zamieszczenia: 2019-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
  ul. Matejki 57
  60-770 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8964800; 8694801, fax. 61 8694809
  REGON: 30253813100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkzl.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie kotłowni gazowej, instalacji gazowej z rozprowadzeniem C.O. i C.W.U. w budynku mieszkalnym w Poznaniu ul. Grunwaldzkiej 252A wraz z innymi robotami budowlano-remontowymi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń, itp. oraz wykonanie na jego podstawie robót budowlano – montażowych polegających na remoncie wewnętrznej instalacji gazowej, wykonaniu kotłowni gazowej, rozprowadzeniu C.O. i C.W.U., zabudowanie instalacji, wymianie poziomów i pionów kanalizacyjnych, remoncie części dachu, wymianie stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wszystkie niezbędne uzgodnienia, uzyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie projektu wraz z wykonaniem stosownych zgłoszeń, umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych według uprzednio wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji, uwzględniającej wszystkie uzgodnienia oraz zgłoszenia niezbędne do realizacji prac. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45515000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną