ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - PRAC REMONTOWYCH [2]

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-809 Poznań, ul. Bukowska
 • Telefon/fax: tel. 618 475 601 , fax. 618 473 668
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
  ul. Bukowska 19
  60-809 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 475 601, fax. 618 473 668
  REGON: 30106572000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.isrl.poznan.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut naukowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - PRAC REMONTOWYCH [2]
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług/robót polegających na wykonaniu prac remontowych dotyczących realizacji zadania pn. „ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - PRAC REMONTOWYCH [2]”, w tym: A. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania z właściwych organów stosownych dokumentów zezwalających na wykonanie w siedzibie Zamawiającego robót budowlanych obejmujących co najmniej wykonanie robót remontowych opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) w pomieszczeniach oznaczonych w PFU numerami 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 i 2, 3, 4, 5, oraz renowacją drzwi wejściowych zewnętrznych i remontem schodów zewnętrznych. B. Wykonanie robót budowlanych w zakresie obejmującym wykonanie robót remontowych opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) w pomieszczeniach oznaczonych w PFU numerami 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 i 2, 3, 4, 5, oraz renowacją drzwi wejściowych zewnętrznych i remontem schodów zewnętrznych. 1.1. Adres obiektu: ul. Bukowska 19 w Poznaniu, działka nr geod. 86/1, arkusz 13, obręb Jerzyce - budynek wchodzi w skład zespołów urbanistyczno-architektonicznych najstarszych dzielnic XIX-wietrznego Poznania, wpisanych do rejestru zabytków pod numerem A239 decyzją z dnia 06 października 1982 r. i dlatego wszelkie prace przy tym obiekcie wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. 1.2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej PFU)wraz z przedmiarem robót stanowiący Załącznik nr 1 (a-c) do SIWZ. 1.3. Zamawiający wymaga, iż wszelkie czynności na terenie budowy bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, mają być wykonywane przez osoby (robotników budowlanych), które będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy. Aby zapewnić spełnienie tego wymagania, Wykonawca winien dysponować przez cały okres realizacji zamówienia, co najmniej trzema osobami spełniającymi wymagania o których mowa w zdaniu poprzednim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną