Zaprojektowanie, produkcja, dostawa i montaż oraz obsługa eksploatacyjną windy osobowej

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-967 Poznań, Al. Marcinkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 618552521 , fax. 618 528 091
 • Data zamieszczenia: 2019-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  Al. Marcinkowskiego 29
  60-967 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618552521, fax. 618 528 091
  REGON: 27580800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uap.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie, produkcja, dostawa i montaż oraz obsługa eksploatacyjną windy osobowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, produkcja, dostawa i montaż windy osobowej w budynku głównym Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, przy al. Marcinkowskiego 29, w Poznaniu, wraz z zapewnieniem obsługi eksploatacyjnej w całym okresie udzielonej gwarancji, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Budynek główny Uniwersytetu został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A 242 decyzją z dnia 10.12.1982 roku. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie projektu budowlanego oraz decyzji administracyjnych zatwierdzających projekt budowlany i udzielających pozwolenia na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Zadanie Wykonawcy obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej warsztatowo-wykonawczej, zgodnej z zatwierdzonym projektem budowlanym i niniejszą specyfikacją. Ponadto zamówienie obejmuje: produkcję, dostawę, instalację i uruchomienie dostarczonej windy osobowej, w tym doprowadzenie zasilania dźwigu i zasilania oświetlenia, wykonanie oświetlenia szybu, wykonanie wszelkich czynności związanych z przekazaniem do eksploatacji i dopuszczeniem do użytkowania windy (uzyskanie odbioru UDT) oraz świadczenie obsługi eksploatacyjnej w całym okresie udzielonej gwarancji. Parametry dźwigu: - dźwig osobowy, bez maszynowni (brak miejsca), z szybem w konstrukcji stalowej, - obudowa szybu z tafli szkła bezpiecznego montowanego punktowo za pomocą rotuli ze stali nierdzewnej. - udźwig co najmniej 450 kg lub 5 osób, - napęd elektryczny, bezreduktorowy, - wysokość podnoszenia wg dokumentacji projektowej: 15,22 m, - prędkość co najmniej 1 m/s, - ilość przystanków – 5 (4 nadziemne, 1 podziemny), - ilość dojść – 5 rozmieszczone jednostronnie - kabina nieprzelotowa o wym. co najmniej szer. 950 mm gł. 1100 mm wys. 2100 mm, - drzwi kabinowe - automatycznie otwierane teleskopowo, z ogranicznikiem siły domykania skrzydła drzwiowe wykonane ze szkła przezroczystego, wejście zabezpieczone kurtyna świetlną, - drzwi szybowe – 5 szt., drzwi automatycznie otwierane teleskopowo, skrzydła drzwiowe ze szkła przezroczystego w ramie ze stali nierdzewnej szczotkowanej, drzwi bez odporności ogniowej. - wymiary drzwi po otwarciu: co najmniej szer. 800 mm, wys. 2000 mm - panel dyspozycji w kabinie wyposażony w wyświetlacz, częściowo ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w przyciski: alarmu, zamykania drzwi, otwierania drzwi, przyciski piętrowe. - kabina w konstrukcji stalowej, ściany kabiny: frontowa i tylna szklane, boczne szklane lub z paneli ze stali nierdzewnej szczotkowanej, kabina wyposażona w wentylator, poręcz na ścianie bocznej ze stali nierdzewnej szczotkowanej, informację głosową, zapewniona łączność głosowa z całodobowym centrum zgłoszeniowym. - sufit kabiny z panelu ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z zamontowanym oświetleniem kabiny i oświetleniem awaryjnym. - podłoga wykończona konglomeratem kamiennym w kolorze czarnym, listwy przypodłogowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej. - panel dyspozycji przystankowy (kaseta wezwań) wyposażony w wyświetlacz z informacją o aktualnym położeniu (przystanku) windy, częściowo ze stali nierdzewnej szczotkowanej, Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej szczotkowanej muszą być wykonane z stali o identycznym wykończeniu i barwie. - położenie maszynowni – w szybie (dźwig bez maszynowni), - nadszybie - obniżone do poziomu sufitu nad ostatnią kondygnacją. - winda wyposażona w akumulatory zapewniające ciągłe działanie windy nawet po wyłączeniu zasilania. Przedmiot zamówienia opisany jest przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Wymagany jest minimum 24-miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Szczegółowy zakres, warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy.Miejscem dostawy i montażu przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego tj. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 29, 60 – 967 Poznań. Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i zamontuje przedmiot zamówienia własnym transportem, przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz na własny koszt i na własne ryzyko.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45313100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną