Zaprojektowanie, produkcja, dostawa i montaż tymczasowej hali namiotowej, magazynowej

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-967 Poznań, Al. Marcinkowskiego
 • Telefon/fax: tel. 618552521 , fax. 618 528 091
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  Al. Marcinkowskiego 29
  60-967 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618552521, fax. 618 528 091
  REGON: 27580800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uap.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie, produkcja, dostawa i montaż tymczasowej hali namiotowej, magazynowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, produkcja, dostawa i montaż tymczasowej hali namiotowej, całorocznej, przeznaczonej do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych na placu budowy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, przy al. Marcinkowskiego 28. Uzupełnieniem robót montażowych będzie także niezbędna niwelacja terenu oraz jego wyrównanie i utwardzenie, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający oświadcza, że teren montażu tymczasowej hali namiotowej, magazynowej, tj. działka nr 3/2, arkusz 19, obręb Poznań, stanowi własność Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i że dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PO1P/00099222/6 przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto oraz, że teren ten objęty jest prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę nr 1007/2015 z dnia 25 maja 2015 r. zmienioną decyzją o zmianie pozwolenia na budowę nr 929/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Zamawiający informuje, że na w/w działce trwają prace budowlane objęte w/w pozwoleniami, a teren budowy przekazany został firmie Orlikon Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-860) przy ul. Za groblą 1. (zwanej dalej Generalnym Wykonawcą), który zgodnie z postanowieniami zawartej z nim umowy zobowiązany jest udostępnić teren montażu hali namiotowej, magazynowej Wykonawcy oraz dostęp do tego terenu. Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia stanowić będzie zaplecze magazynowe dla potrzeb trwającej budowy i jako obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, nie wymaga uzyskania odrębnego pozwolenia na budowę, zgodnie z zapisami art. 29 ust 1 pkt 24) Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.). W zakresie zamówienia jest także wykonanie projektu warsztatowego dla przedmiotu zamówienia. Projekt winien być opracowany na podstawie wizji lokalnej i inwentaryzacji przeprowadzonej przez Wykonawcę na terenie budowy oraz w oparciu o dane zawarte w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla warunków posadowienia stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. Przedmiot zamówienia opisany w załączniku nr 8 do SIWZ. Wymagany jest minimum 24-miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Szczegółowy zakres, warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy. Miejscem dostawy i montażu przedmiotu zamówienia jest teren budowy należący do Zamawiającego pod adresem: Al. Marcinkowskiego 28, 60 – 967 Poznań. Wykonawca zaprojektuje, wyprodukuje, dostarczy i zamontuje przedmiot zamówienia własnym transportem, przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz na własny koszt i na własne ryzyko.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44211000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną