Zawarcie umowy ramowej na dostawy papieru kserograficznego do jednostek i komórek organizacyjnych Policji woj. wielkopolskiego

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego
 • Telefon/fax: tel. 47 77 127 45, , fax. 47 77 127 44
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Jana Kochanowskiego 2a
  60-844 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 47 77 127 45, , fax. 47 77 127 44
  REGON: 63070341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wielkopolska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zawarcie umowy ramowej na dostawy papieru kserograficznego do jednostek i komórek organizacyjnych Policji woj. wielkopolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru kserograficznego do komórek i jednostek organizacyjnych Policji woj. wielkopolskiego, Zarządu CBŚP w Poznaniu i Wydziału BSWP w Poznaniu. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rodzaj, ilości szacunkowe zawiera załącznik nr 1.1. do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197644-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną