Zawarcie umowy ramowej na dostawy pojazdów osobowych 9-cio miejscowych

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-844 Poznań, ul. Jana Kochanowskiego
 • Telefon/fax: tel. 61 8412743 , fax. 61 8412744
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Jana Kochanowskiego 2a
  60-844 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8412743, fax. 61 8412744
  REGON: 63070341000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne /ogloszenia-o-wszczeciu /1366,dok.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zawarcie umowy ramowej na dostawy pojazdów osobowych 9-cio miejscowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. pojazdów osobowych 9-cio miejscowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1. do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną