Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych przed ich ponownym zasiedleniem będących w zasobie AMW Oddziału Regionalnego w Poznaniu

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 60-631 Poznań, ul. Dojazd
 • Telefon/fax: tel. 61 660 67 00 , fax. 61 660 67 01
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu
  ul. Dojazd 30
  60-631 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 660 67 00, fax. 61 660 67 01
  REGON: 11263946004180
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych przed ich ponownym zasiedleniem będących w zasobie AMW Oddziału Regionalnego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Postępowanie mające na celu zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót remontowych w około 56 lokalach mieszkalnych przed ich ponownym zasiedleniem będących w zasobie AMW Oddział Regionalny w Poznaniu. 2. Przedmiotem umowy ramowej jest ustalenie warunków i zasad realizacji zamówień publicznych na sukcesywne wykonywanie w czasie jej trwania, remontów lokali mieszkalnych, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów lokali mieszkalnych. Zamówienie obejmuje roboty w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej (w tym instalacje wod. - kan., co. i gazowe) oraz elektroinstalacyjnej. Szczegółowy zakres robót stanowi opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, formularz cenowy - załącznik nr 2.1 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)- załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną